მომხმარებლის შეთანხმება
მომხმარებლის შეთანხმება
ეს მომხმარებლის ხელშეკრულება (შემდგომში-ხელშეკრულება) არეგულირებს მესაკუთრეს შორის ურთიერთობას https://sofi.ge / (შემდგომში SOFI ან ადმინისტრაცია) ერთის მხრივ და საიტის მომხმარებელი მეორეს მხრივ.

SOFI-ს ვებგვერდი არ არის მედია საშუალება.

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობებს.
თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობებს, არ გამოიყენოთ SOFI ვებსაიტი!


მხარეთა უფლებები და მოვალეობები
მომხმარებელს უფლება აქვს:
 • ინფორმაციის მოძიება ვებგვერდზე;
 • მიიღეთ ინფორმაცია ვებგვერდზე;
 • გამოიყენეთ საიტის ინფორმაცია პირადი, არაკომერციული მიზნებისთვის.

ადმინისტრაციას უფლება აქვს:
 • თავისი შეხედულებისამებრ და წესების შექმნის, შეცვლის, გაუქმების აუცილებლობით;
 • შეზღუდოს ხელმისაწვდომობის ნებისმიერი ინფორმაცია საიტზე;
 • ინფორმაციის შექმნა, შეცვლა, წაშლა.

მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:
 • ნუ ჩაშლით საიტის მუშაობას;
 • არ გამოიყენოთ სკრიპტები (პროგრამები) ინფორმაციის ავტომატური შეგროვებისთვის ან/და საიტთან და მის სერვისებთან ურთიერთქმედებისთვის.

ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას:
 • საიტის ფუნქციონირების შენარჩუნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეუძლებელია ადმინისტრაციის კონტროლის მიღმა მიზეზების გამო.


მხარეთა პასუხისმგებლობა
 • ადმინისტრაციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის;
 • ფორსმაჟორული სიტუაციის შემთხვევაში (საომარი მოქმედებები, საგანგებო მდგომარეობა, სტიქიური უბედურება და ა.შ.)).
ადმინისტრაცია არ იძლევა მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის უსაფრთხოების, ასევე საინფორმაციო რესურსის შეუფერხებელი მუშაობის გარანტიას.


ხელშეკრულების პირობები
 • ეს შეთანხმება ძალაში შედის ამ საიტის ნებისმიერი გამოყენებისათვის.
 • შეთანხმება წყვეტს ძალაში, როდესაც მისი ახალი ვერსია გამოჩნდება.
 • ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეცვალოს ეს შეთანხმება თავისი შეხედულებისამებრ.
 • ადმინისტრაცია არ აცნობებს მომხმარებლებს შეთანხმების ცვლილებების შესახებ.